+420 724 377 412

Jak na dotaci z fondů EU?

Proces získání peněz ze strukturálních fondů EU je časově i administrativně velmi náročný. Při svých úvahách, zda se do tohoto dobrodružství chcete pustit, mějte na paměti, že dobrý projekt je takový projekt, jehož realizace by proběhla i bez požadované dotace.
Slyšeli jste o tom, že z evropských fondů se dá získat spousty peněz, aniž byste museli cokoliv následně splácet nebo platit úroky? Je to pravda, ale pouze částečná. Úplně zadarmo totiž na světě není nic. Pokud patříte k těm, kteří by rádi využili pro své podnikání peněz plynoucích k nám v současnosti v nemalých objemech jako strukturální pomoc z Evropské unie, bude na vás dost možná čtení následujících řádků působit jako studená sprcha.
Především je třeba vědět, že samo čerpání dotace z fondů EU je velká investice z hlediska času i vynaložené energie. Zpracování podkladů, které je nutné předkládat spolu s žádostí o dotaci vyžaduje často značné administrativní i odborné síly. Ne všichni zájemci o „evropské peníze" také ví, že u naprosté většiny tuzemských operačních programů je dotace proplácena zpětně, až po ukončení celého projektu nebo po uzavření jeho dílčích etap. Tak jako tak je tedy třeba zajistit si nejprve vlastní předfinancování.
Náročný je navíc nejen samotný postup získání dotace, ale i její udržení. Týká se to zejména formálních procesů souvisejících s následnou vlastní realizací projektu. Věděli jste například, že se musíte řídit zvláštními požadavky pro provádění výběrových řízení při výběru dodavatelů? Nebo že budete muset dokládat majetkové poměry ve firmě a dodržovat zvláštní postupy při evidenci účetnictví a archivaci dokumentů? Že vás čeká pravidelné monitorování a reportování o průběhu projektu, a to jak z věcného, tak i technického a finančního hlediska? Že jakákoliv změna v projektu během jeho realizace musí být složitě projednána a schválena ze strany donátora? Tyto a spousty dalších povinností čekají na úspěšného žadatele o dotaci ze strukturálních fondů. Ani po skončení projektu však pro vás vaše „závazky" vůči poskytovateli dotace úplně nekončí. Obvykle totiž platí povinný předpoklad tříleté i víceleté udržitelnosti projektu - vytvořená pracovní místa musí být po určenou dobu zachována, technologie a vybavení musí sloužit svému účelu, apod. Měnit se nesmí také subjekt, který původně dotaci získal.